Запрошення акціонерів на збори 27 квітня 2015 року

Запрошення акціонерів на збори. Чергові збори відбудуться 27 квітня 2015 року в 15:00. Адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актова зала, 3-ій поверх. Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися з 14:00 до 14:45.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (надалі Товариство)

(код ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

27 квітня 2015 року о 15-00 годині за адресою:

м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з  14:00  до 14:45 год.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу;

представникам – доручення на право участі у зборах, належним чином оформлене,

та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

станом на 24 годину 21.04.2015 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, юридичний відділ, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:45 годин (крім часу перерви на обід з 12:00 до 12:45). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

Бражник Н.І.

Порядок  денний:

  1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноваженьголови та членів лічильної комісії, про обрання складу президії.
  2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 р.
  7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  8. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
  9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Примітка. Показники за 2014 рік можуть бути скориговані за результатами аудиторської перевірки.

Повідомлення про проведеннязагальних зборів опубліковано  25 березня 2015  № 53 в  «Бюлетень.Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор _______________   Лавріченко  Василь Микитович

Телефон для довідок 0532-610665                 26.03.2015