Приглашение акционеров на собрание 26 апреля 2013 года

Приглашение акционеров на собрание. Очередное собрание состоится 26 апреля 2013 года в 15:00. Адрес: г. Полтава, ул. Фрунзе, 160, актовый зал, 3-й этаж. Регистрация акционеров и их представителей состоится с 14:00 до 14:45.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (надалі Товариство)
(код ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160)
Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
26 квітня 2013 року о 15-00 годині за адресою:
м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал, 3 поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 14:00 до 14:45 год.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу;
представникам – доручення на право участі у зборах, належним чином оформлене,
та документ, що посвідчує особу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
станом на 24 годину 22.04.2013 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, юридичний відділ, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:45 годин (крім часу перерви на обід з 12:00 до 12:45). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Подворчан Ю.В.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, про обрання складу президії.
2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 р.
7. Про продовження терміну дії трудового договору (контракту), укладеного з генеральним директором Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

період

Звітний

(за 2012р.)

По МСФО

Попередній

(за 2011р) по МСФО

Усього активів

102660

80412

Основні засоби

76731

62597

Довгострокові фінансові інвестиції

2

2

Запаси

12464

11120

Сумарна дебіторська заборгованість

13073

6398

Грошові кошти та їх еквіваленти

389

294

Нерозподілений прибуток

-27765

-30900

Власний капітал

63935

62718

Статутний капітал

67416

67416

Довгострокові зобов'язання

24642

8782

Поточні зобов'язання

12351

7823

Чистий прибуток (збиток)

53

-7421

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19261803

19261803

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)

246

218


Примітка. Показники за 2012 рік можуть бути скориговані за результатами аудиторської перевірки.
Телефон для довідок 0532-610665
Генеральний директор В.М. Лавріченко