Приглашение акционеров на собрание 25 апреля 2014 года

Приглашение акционеров на собрание. Очередное собрание состоится 25 апреля 2014 года в 15:00. Адрес: г. Полтава, ул. Фрунзе, 160, актовый зал, 3-й этаж. Регистрация акционеров и их представителей состоится с 14:00 до 14:45.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (надалі Товариство)

(код ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

25 квітня 2014 року о 15-00 годині за адресою:

м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал, 3 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з  14:00  до 14:45 год.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу;

представникам – доручення на право участі у зборах, належним чином оформлене,

та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

станом на 24 годину 18.04.2014 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, юридичний відділ, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:45 годин (крім часу перерви на обід з 12:00 до 12:45). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

Подворчан Ю.В.

Порядок  денний:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, про обрання складу президії.

2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.  Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 


Найменування показника


Період звітний (за 2013 р.)
по МСФО

 

Період попередній (за 2012 р.)

по МСФО

 
 Усього активів 103651 102660
 Основні засоби 77085 76731
 Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
 Запаси 9990 8094
 Сумарна дебіторська заборгованість 12953 13071
 Грошові кошти та їх еквіваленти 545 389
 Нерозподілений прибуток -17823 -27765
 Власний капітал 71965 63935
 Статутний капітал 67416 67416
 Довгострокові зобов'язання   19499 24642
 Поточні зобов'язання 10169 12351
 Чистий прибуток (збиток) 9315 53
 Середньорічна кількість акцій (шт.) 19261803 19261803
 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  
 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  
 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 264 246

Примітка. Показники за 2013 рік можуть бути скориговані за результатами аудиторської перевірки.

Телефон для довідок 0532-610665

Генеральний директор                                                                                         В.М. Лавріченко