Приглашение акционеров на собрание 20 апреля 2017 года

Приглашение акционеров на собрание. Очередное собрание состоится 20 апреля 2017 года в 15:00. Адрес: г. Полтава, ул. Европейская (Фрунзе), 160, актовый зал, 3-й этаж. Регистрация акционеров и их представителей состоится с 14:00 до 14:45.

До уваги акціонерів ПАТ «Фірма «Полтавпиво»!
Публічнеакціонернетовариство«Фірма «Полтавпиво» (код  за  ЄДРПОУ  -  05518768, місцезнаходження: 
36008,  м.  Полтава,  вул.  Європейська  (Фрунзе),  160,  далі  - Товариство), повідомляє  про  скликання  річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017року о 15-00 год. за адресою: м. Полтава, 
вул. Європейська (Фрунзе), 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.

Проект порядку денного:
Обрання  голови та членів лічильної комісії, прийняття  рішення про припинення повноважень голови 
та членів лічильної комісії.
Проект рішення: 1) Обрати до складу лічильної комісії: 
Головою лічильної комісії: 
БезсмертнуА.О. 
Членами лічильної комісії:
Сидорову Е.В.
Петрика Є.О. 
Шаук О.І. 
2)  Припинити повноваження  голови та  членів лічильної комісії з моменту закриття  загальнихзборів
акціонерів Товариства.

2.  Звіт  Генерального  директора Товариства  про  результати  фінансово-господарської  діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розглядузвіту.
Проект  рішення:  Затвердити  звіт  Генерального  директора  Товариства  про  результати  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3.  Звіт  Ревізійної  комісії  Товариства  за  2016  рік  та  прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту.
Затвердження  висновку  Ревізійної  комісії  Товариства  за  підсумками  перевірки  фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2016 році.
Проект  рішення:  Затвердити  звіт  Ревізійної  комісії Товариства  за  2016  рік   та  висновок  Ревізійної 
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

4.  ЗвітНаглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розглядузвіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5.  Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6.  Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект  рішення:  Збиток,  отриманий  Товариством  у 2016  році, в  розмірі  8697  тис.грн  покрити  за 
рахунок прибутку майбутніх років.

7.  Зміна типу Товариства.
Проект  рішення:  Змінити  тип  Товариства  з  публічного  акціонерного  товариства  на  приватне 
акціонерне товариство.

8.  Зміна найменування Товариства.
Проект рішення:  Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Фірма 
«Полтавпиво» на «Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво», скорочене найменування  -з «ПАТ 
«Фірма «Полтавпиво» на «ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

9.   Внесення змін до Статуту Товариства шляхом  затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:  Внести зміни до Статуту Товариства шляхом  затвердження  його в новій редакції. 
Уповноважити  Голову  загальних  зборів  Перепеляк  Людмилу  Борисівну  та  секретаря  загальних  зборів 
Подворчан Юлію Володимирівну  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора 
Лавріченко Василя Микитовичазабезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10.  Внесення змін до внутрішніх положень Товариствашляхом затвердженняїх в новій редакції.
Проект  рішення:  Внести  зміни  до  Положень  Товариства  «Про  загальні  збори  акціонерів»,  «Про 
Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердженняїх в новій редакції.

11.  Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження  членів  Наглядової ради Товариства  Хасанова 
Магомета Абдулмаджитовича, Мурги Тетяни В’ячеславівни, Ігнат’євої Ольги Миколаївни.

12.  Обрання членів Наглядовоїради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюєтьсяшляхом кумулятивного голосування.

13.  Затвердження  умов  договорів,  що  укладатимуться  з  членами  Наглядової  ради  Товариства, 
встановлення розміру винагородичленів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується  на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:Встановити, що члени Наглядової ради  Товариства  здійснюють свої повноваження 
на безоплатній основі.  Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати 
Генерального  директора  товариства  Лавріченко  Василя  Микитовича, особою,  яка  уповноважується  на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14.  Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів  Ревізійної комісії Товариства  Карпенко 
Олени Яківлівни, Лаптєвої Наталії Сергіївни, Скляренко Людмили Олександрівни.

15.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюєтьсяшляхом кумулятивного голосування.

16.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект  рішення: Затвердити  умови  договорів,  що  укладатимуться  з  членами  Ревізійної  комісії
Товариства.  Обрати  Генерального  директора  товариства  Лавріченко  Василя  Микитовича,  особою,  яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.  Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного 
до проекту порядку денного: http://poltavpivo.com

Реєстрація  для участі у  річнихзагальних зборахТовариства відбудеться  20  квітня  2017року з  14-00 до 
14-45годиниза місцем проведення річнихзагальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річнихзагальних зборах акціонерів –на 
24 годину 13 квітня 2017року.

Для  участі  у  річних загальних  зборах  акціонерів  Товариства  при  собі  необхідно  мати:   акціонерам  –
документ,  що  посвідчує  особу  (паспорт);  представникам акціонерів  – довіреність,  оформлену  згідно  чинного 
законодавства,  або  інший  документ,  що  посвідчує  повноваження  представника, та  документ,  що  посвідчує 
особу (паспорт).

З документами,  необхідними для прийняття рішень зпитань проекту  порядку денного  річнихзагальних 
зборів  акціонерів  Товариства,  акціонери  та/або  їх  представники  можуть  ознайомитись  у  робочі дні  робочі
години  за  адресою:  м.  Полтава,  вул.  Європейська  (Фрунзе),  160,  кімната  юридичного  відділу,  а  в  день 
проведення  річних загальних  зборів  акціонерів  – у  місці  їх  проведення.  Особа,  відповідальна  за  порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Микитович.
Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.
Наглядова рада