Приглашение акционеров на собрание 19 апреля 2018 года

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (ідентифікаційний код - 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні зб

До уваги акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»!

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (ідентифікаційний код - 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 19 квітня 2018 року о 15.00 год. за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Кобрись І.М., Петрика Є.О., Корнєєвої Т.А.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, в розмірі 1 595 тис. грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Мурги Тетяни В’ячеславівни, Ігнат’євої Ольги Миколаївни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2018 року з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, кімната юридичного відділу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Микитович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органі Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім’я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19261803 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 19001710 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://poltavpivo.com.

Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.                                                                                                                           Наглядова рада